onsdag den 18. april 2012

Sønderhå-Hørsted Friskole - Tilsynsrapport for skoleåret 2011 -2012

Indtil for ganske få dage siden så det ud til at kalenderen var fri, så det endelig kunne lykkes at tage del i en generalforsamling her på skolen.
Det blev ikke sådan, så igen må beretningen foretages in absentia, og det beklager jeg.

Forrige skoleår var en svær balancegang for forældre, bestyrelse og lærere, men det er mit helt klare indtryk at skolen er kommet godt igennem den høje sø, og at skibet nu ligger støt i smult vand.
Det er godt gået, og tyder på at skolens fundament er stabilt, og at behovet for skolen er intakt og bredt funderet.
Elevgrundlaget er på plads, økonomien klart tilfredsstillende, og fremadrettet ser det ud til at skolens drift kan forløbe på en tilfredsstillende måde.

I løbet af året har jeg deltaget i nogle arrangementer. Jeg har overværet undervisning på tværs af alle klassetrin. Jeg har haft jævnlig kontakt med såvel lærere, leder og formand. Endvidere har jeg haft fornøjelsen at deltage i et bestyrelsesmøde.

Gennem den kontakt, der har været, er jeg regelmæssigt blevet orienteret om de forhold omkring skolens drift, som er nødvendige for at tilsynet lever op til kravene.

Uanset hvornår jeg har været til stede, har det været mit helt klare indtryk at skolen danner trygge og inspirerende rammer for elever, personale og forældre.

Dermed er grobunden for god læring lagt, og jeg er sikker på, at de faglige krav og mål tilgodeses. Skemaerne er dækkende for fagligheden, og eleverne udfordres regelmæssigt på fantasi og kreativitet. Sidst med de to ugers arbejde med teaterforestillingen.

Skemamæssigt lever skolen op til de krav, som er lovmæssigt gældende for de forskellige fag, og derforuden er kreativitet og innovation en selvfølge.
De gange, hvor jeg har været til stede ved undervisningen, er det mit indtryk af, at der pædagogisk er det nødvendige overskud til, at såvel faglige som sociale krav til klasseledelsen er på plads.

Jeg modtager jævnligt et nyhedsbrev om stort og småt fra skolens hverdag, og det er mit indtryk, at kommunikationen til forældrene fungerer helt tilfredsstillende – ligesom kommunikationen i dagligdagen på skolen fungerer.
Skolens hjemmeside er et godt vindue udadtil. Den bliver jævnligt opdateret, og skolen har også formået at være synlig i den lokale avis.

For mig at se er der ingen tvivl om, at friskolen fremadrettet vil være det naturlige midtpunkt i et område, hvor andre aktiviteter har svært ved at holde fodfæste i et landdistrikt, der ligesom andre undergår en kraftig forandring i disse år.
I takt med at det lokale foreningsliv får det sværere, vil det naturligt være skolens opgave at være samlingspunkt for lokale aktiviteter.

Skolen har formået at række ud over sognene, hvilket er godt, men også helt nødvendigt i det fremtidige arbejde på at sikre elevgrundlaget.
For mig at se er Sønderhaa-Hørsted Friskole godt på vej til at være et samlingspunkt for mange mennesker fra et stort område af Midtthy. Ligesom sidste år har jeg noteret et godt samarbejde med andre foreninger i området, og det lover godt for tiden frem.

Med disse bemærkninger kan jeg klart sige, at stedet drives på en på alle måder tilfredsstillende måde, og jeg ser frem til fremtidige besøg.

Sønderhaa den 17.4 2012

Tage Leegaard

Ingen kommentarer:

Send en kommentar